Pojmovi

Šta je vaga?

Vage su merni instrumenti koji služe za merenje mase tela (supstance) na bazi dejstva sile gravitacije na mereno telo. Sem toga, vage mogu služiti i za određivanje ostalih veličina, količina svojstava ili karakteristika u funkciji mase.

U vezi sa tim, ove vage odnosno njihove metrološke karakteristike, kao što su osetljivost, preciznost i tačnost, treba kontrolisati u skladu sa odgovarajućim preporukama OIML-а da bi mogle da odgovore svojoj nameni.

Podela po grupama:

 • Klasa specijalne tačnosti      I
 • Klasa visoke tačnosti           II
 • Klasa srednje tačnosti         III
 • Klasa obične tačnosti          IV

Overavanje merila

Postupak koji obuhvata pregled i žigosanje, odnosno izdavanje uverenja o overavanju, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima. Merilo mase koje se overava odgovara uverenju o odobrenju tipa. Termin overavanje pre svega označava utvrđivanje greške merenja i da li se ona nalazi u okviru propisanih dozvoljenih vrednosti.

Overavanje merila vrše ovlašćena tela

Etaloniranje (Kalibracija)

Etaloniranje je postupak kojim se utvrđuje razlika između aktuelnog pokazivanja vage i korektne (tačne) veličine (pokazivanja etalona više klase tačnosti, dogovorene prave vrednosti).

Etaloniranje merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem vrši AKREDITOVANA LABORATORIJA, nadležnost ATS

Podešavanje vage - postupak dovođenja merila ustanje funkcionisanja pogodnog za njegovu upotrebu).

Tačnost merenja - predstavlja bliskost slaganja između rezultata merenja i prave vrednosti merene veličine.

Preciznost - predstavlja bliskost slaganja između uzastopnih rezultata merenja iste merene veličine (zajedničko ime za ponovljivost i reproduktivnost merenja)

Greška merenja - predstavlja razliku rezultata merenja i prave vrednosti merene veličine.

Ponovljivost merenja - predstavlja bliskost slaganja između uzastopnih rezultata merenja iste merene veličine, izmerenih u istim uslovima merenja. (ista laboratorija, isti izvršilac, relativno kratko vreme par sati)

Reproduktivnost - predstavlja bliskost slaganja između uzastopnih rezultata merenja iste merene veličine, izmerenih u različitim uslovima merenja. (ista laboratorija, drugi izvršilac, drugi dan)

Najmanji podeljak vage (d)-najmanja promena na vagi koja se može izmeriti (najmanja promena između dva digitalna podeljka)

Linearnost - odstupanje pokazivanja od teorijski zamišljene prave linije

Temperaturno puzanje osetljivosti vage - predstavlja meru puzanja vage po stepenu celzijusa

Ekscenričnost vage - razlika u pokazivanju vage kada se teret izvede iz centra prijemnika opterećenja (tasa)

Etalonski Tegovi

Za servisiranje vaga koristimo naše etalonske tegove klase tačnosti M1, F2, F1 i E2 etalonirane od strane direkcije za mere i dragocene metale, čija je sledivost s medjunarodnim etalonom dokumentirana uverenjem o etaloniranju.

Test Linearnosti

Najočigledniji test bi bio stavljanje tega određene klase tačnosti na tas i očitavanje izmerene vrednosti. Ali postoji bolji test isto tako jednostavan, koji bolje odslikava tačnost merenja.

Testom linearnosti se meri osetljivost instrumenta kroz ceo opseg. Za ovaj test je potrebno nekoliko tegova iste mase koji zajedno treba da pokriju ceo opseg. Na primer, analitička vaga od 160g se može testirati sa tri tega mase 50g.

Testirani tegovi se moraju razlikovati, možete ih označiti sa A, B i C.

Postupak je sledeći:

 1. 1) Stisnuti taru – na displeju su nule.
 2. 2) Staviti na tas teg A, zapisati rezultat, zatim ga skinuti sa tasa
 3. 3) Staviti na tas teg B i stisnuti taru-na displeju su nule
 4. 4) Staviti na tas teg A, zapisati rezultat, zatim ga skinuti sa tasa
 5. 5) Staviti na tas teg C sa tegom B i stisnuti taru-na displeju su nule.
 6. 6) Staviti na tas teg A, zapisati rezultat
 7. 7) Uporediti očitavanja zabeležena kod koraka 2, 4 i 6. Odstupanje bi moralo biti u granicama vrednosti datim od strane proizvođača.

Pošto je teg iste mase meren svaki put, i očitavanje treba da bude isto,u okviru tačnosti specifikacije instrumenta.